Malaysia famous fruits durian musang king

Malaysia famous fruits durian musang king, sweet golden creamy flesh.